top of page

Privacyverklaring

Jager & Goossens Notarissen respecteert uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Dit betekent meestal dat wij persoonlijke gegevens nodig hebben om onze dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. 

Contactgegevens

Naam kantoor: Jager & Goossens Notarissen 

Adres: Kenaupark 26
Postcode / Plaats: 2011 MT Haarlem

Contactpersoon: mevrouw I.M. Voorderhaak / mr. R.P. Jager

E-mailadres: info@jgnotarissen

Onze dienstverlening

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:  

 

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.

 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.

 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.

 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.

 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan. De notaris is bovendien verplicht de echtheid van uw identiteitsbewijs met een door de beroepsorganisatie beschikbaar gestelde WID-scanner te controleren.

 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten 

 • De verwerking van persoonsgegevens bij afgifte legalisatie handtekening heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o    verwerking(en): vastleggen, raadplegen van gegevens
  o    doeleinde(n): de afgifte legalisatie handtekening
  o    rechtsgrond(en): uitvoering van overeenkomst     

 • De verwerking van persoonsgegevens bij afgifte vergeleken afschrift heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o    verwerking(en): vastleggen, raadplegen van gegevens
  o    doeleinde(n): het waarmerken van een kopie document
  o    rechtsgrond(en): uitvoering van overeenkomst    

 • De verwerking van persoonsgegevens bij geven van advies heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o    verwerking(en): opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan van gegevens
  o    doeleinde(n): ten behoeve van dienstverlening waaraan geen notariële akte gekoppeld is, zoals advisering,
  onderhandse akten en afwikkeling nalatenschap
  o    rechtsgrond(en): uitvoering van overeenkomst

 • De verwerking van persoonsgegevens bij uitwisseling van gegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o    verwerking(en): opvragen, verzamelen, raadplegen en gebruiken gegevens
  o    doeleinde(n): relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten, informeren en faciliteren samenwerking in de keten
  o    rechtsgrond(en): gerechtvaardigd belang

 • De verwerking van persoonsgegevens bij afgeven nota's van afrekening en declaraties heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o    verwerking(en): verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. gegevens
  o    doeleinde(n): financiële administratie
  o    rechtsgrond(en): wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang

 • De verwerking van persoonsgegevens bij acquisitie en/of nieuwsbrief heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  o    verwerking(en): verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. gegevens
  o    doeleinde(n): aanleg registratie t.b.v. acquisitie en/of marketing etc.
  o    rechtsgrond(en): gerechtvaardigd belang

 

Bron van verwerkte gegevens 

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht.  
De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn: 

 • openbare registers, waaronder het Kadaster, kamer van koophandel, Rechtbank

 • makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent

 • hypotheekadviseur

 • schenker

 • testateur

 • accountant of administratiekantoor

 • advocaat en overige adviseurs

 • bank of andere financiële instelling

 • Basis Registratie Personen (BRP)

 

Doorgeven van uw persoonsgegevens 

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. 
Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers: 

 • belastingdienst

 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)     openbare registers, zoals Kadaster, Kamer van Koophandel, Rechtbank

 • door u ingeschakelde ketenpartners/adviseurs

 • Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

 

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten en daarmee samenhangende dossiers worden eeuwig bewaard. 

 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.  
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.  

 

Recht van inzage van de betrokkene  

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren. 


Recht op rectificatie 
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte. 


Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’) 
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen. 


Recht op beperking van de verwerking 
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen. 


Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten. 


Recht van bezwaar 
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor direct marketing. 

 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor 

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, wil je dan contact met ons opnemen? Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, maar je kunt dan terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag. Zie hiervoor onze genoemde contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

bottom of page